Cá kho Hòa Hậu

Gi? hng

Giỏ của bạn chưa có hàng.

Gi?i thi?u2

“Nói ??n làng Hòa H?u Hà nam thì m?i ng??i dân Vi?t Nam ai ai c?ng bi?t v?i nh?ng Chí Phèo, Th? N? và bát cháo hành, lò g?ch c?… Ngày nay làng làng Hòa H?u n?i ti?ng nh?t v?i Món cá kho c? truy?n DASAVINA, không ch? n?i ti?ng ? trong n??c mà còn vang xa ??n nhi?u châu l?c trên th? gi?i. Cá kho làng Hòa H?u th??ng hi?u DASAVINA uy tín, ch?t l??ng ?ã góp ph?n làm thay ??i b? m?t và cu?c s?ng c?a ng??i dân n?i ?ây. Chính vì v?y DASAVINA là th??ng hi?u duy nh?t t?i Vi?t Nam ???c Google (M?) l?a ch?n v? quay clip trong 4 ngày ?êm liên t?c ?? qu?ng bá món Cá kho xã Hòa H?u c?a DASAVINA trên toàn th? gi?i”


JA slide show

S?n ph?m bn ch?y

Left direction
Niu c kho 4.5 KG
Niu c kho 4.5 KG
1 100 000 VN?
Niu c kho 4 KG
Niu c kho 4 KG
1 000 000 VN?
Niu c kho 3.5 KG
Niu c kho 3.5 KG
900 000 VN?
Niu c kho 3 KG
Niu c kho 3 KG
800 000 VN?
Niu c kho 2.5 KG
Niu c kho 2.5 KG
700 000 VN?
Niu c kho 2 KG
Niu c kho 2 KG
600 000 VN?
Niu c kho 1kg
Niu c kho 1kg
400 000 VN?
Niu c kho 1.5 KG
Niu c kho 1.5 KG
500 000 VN?
Right direction

Danh sch s?n ph?m

Niu c kho 4 KG
Niu c kho 4 KG
1 000 000 VN?

Niu c kho 1kg
Niu c kho 1kg
400 000 VN?

Niu c kho 4.5 KG
Niu c kho 4.5 KG
1 100 000 VN?

Niu c kho 1.5 KG
Niu c kho 1.5 KG
500 000 VN?

Niu c kho 3 KG
Niu c kho 3 KG
800 000 VN?

Niu c kho 3.5 KG
Niu c kho 3.5 KG
900 000 VN?

Niu c kho 2.5 KG
Niu c kho 2.5 KG
700 000 VN?

Niu c kho 2 KG
Niu c kho 2 KG
600 000 VN?

Video tiu bi?u

Món cá kho c? truy?n c?a làng có t? r?t lâu ??i, ngày tr??c ng??i dân trong làng nghèo kh?, làm ?n theo mô hình h?p tác xã, c? ??n t?t m?i nhà ???c phát m?y kg cá, nên ng??i dân th??ng kho cá theo ph??ng pháp riêng, có th? b?o qu?n r?t lâu, trong su?t tháng giêng mà h??ng v? v?n ngon nh? th??ng.

Ng??i dân làng V? ??i b?t ??u ??a món cá kho vào kinh doanh t? n?m 1981, tuy nhiên món ??c s?n này v?n ch?a th?c s? bi?t ??n r?ng rãi vì khách hàng ch? bi?t thông qua truy?n mi?ng và mu?n mua m?t n?i cá ph?i ??t tr??c c? tu?n và v? t?n làng ?? l?y.

 

Đọc thêm...
shiphang

Thng tin giao d?ch thanh ton

- ?? giao d?ch mua cá kho vui lòng liên h? Mr Toàn
Mobile: 09696 45151 * 0904 750363 || ??a ch? giao d?ch: P1110, Tòa Nhà 34T, ph? Hoàng ??o Thúy, C?u Gi?y, Hà N?i

- Tài kho?n ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nam
S? TK:
290 020 527 8408 || Ch? TK: Nguy?n Bá Toàn

 

- Tài kho?n Techcombank, chi nhánh Hoàn Ki?m

S? TK:  10820955324019  || Ch? TK: Nguy?n Lê Hoàn


- C? s? ch? bi?n Cá kho DASAVINA: Xóm 11, xã Hòa H?u, huy?n Lý Nhân, t?nh Hà Nam

C kho lng V? ??i ? ?u?

Món cá kho Hòa H?u niêu ??t hay còn g?i là Cá kho làng ??i Hoàng, cá kho làng V? ??i, cá kho Hà Nam, t?t c? nh?ng tên g?i trên ??u cùng là món cá kho c? truy?n c?a làng V? ??i (là tên v?n h?c - tên c? là làng ??i Hoàng), nay là làng Nhân H?u, xã Hòa H?u, huy?n Lý Nhân, t?nh Hà Nam. Món cá kho c? truy?n này ?ã n?i ti?ng kh?p n?i n?i trên toàn qu?c và còn xu?t kh?u ra n??c ngoài. Món cá kho này r?t ??c bi?t b?i là cá kho n?i ??t nên luôn ngon h?n b?ng các lo?i n?i khác, th?t cá c?ng ch?c, x??ng cá x?p m?m, cá có h??ng v? r?t h?p d?n và không còn mùi tanh thông th??ng c?a cá. Món cá kho xã Hòa H?u ngon này ???c ché bi?n r?t k? công và kho trong th?i gian r?t lâu kho?ng 12-15h liên t?c cùng v?i gia v? c? truy?n c?a làng nên có h??ng v? r?t ??c tr?ng. Có th? kh?ng ??nh r?ng món cá kho làng Nhân H?u Hà Nam là món cá kho ngon nh?t Vi?t Nam. Ch?c ch?n b?t k? ai ?ã t?ng ???c th??ng th?c món cá ??c bi?t này 1 l?n là s? mu?n ???c th??ng th?c thêm nhi?u l?n n?a. Cá kho Hòa Hâu b?ng n?i ??t luôn ngon h?n b?ng các n?i nhôm, ??ng khác.

Cá kho làng V? ??i DASAVINA t? hào là c? s? s?n xu?t l?n nh?t và uy tín nh?t!

Lin h? ??t hng

T?ng 11 - P1110- Tòa Nhà 34T - Ph? Hoàng ??o Thúy - C?u Gi?y - Hà N?i

  • Tel: (84-4)62688803
  • Fax: (84-4)62688804
  • Email: cakhogiatruyen@gmail.com

S?n ph?m lin quan